Laatste berichten
 1. Twente Basketball organiseert clinic voor trainers/coaches
 2. De prijzenpakkers van MSE 1
 3. Luka
 4. Geslaagd Amicaltoernooi 2024
 5. M16 kampioen

Veilig Sportklimaat

Een veilig sportklimaat en Fair Play bij BV Amical

Bij Amical vinden we een veilig sportklimaat heel belangrijk.  We hebben daarom gedragsregels opgesteld voor begeleiders en voor spelers. Ook verlangen we van al onze kaderleden een Verklaring Omtrent Gedrag en hebben we omschreven wat we onder Fair Play verstaan.

Gedragsregels voor begeleiders

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. De regels hieronder geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • De begeleider raakt de sporter niet zodanig aan dat de sporter en/of begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider gaat tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect om met de sporter.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • De begeleider geeft de sporter geen (im)materiële vergoedingen met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Gedragsregels voor spelers

 • Gedraag je altijd en overal sportief ook als je op bezoek bent bij de tegenstander.
 • Spreek elkaar aan op het gedrag, zowel op negatief- als op positief gedrag. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld.
 • Wees zuinig op elkaars spullen. Denk hierbij ook aan de sportaccommodatie waar je traint of speelt.
 • Afspraak is afspraak! Wees op tijd aanwezig op trainingen en bij wedstrijden.
 • Houd je aan de spel- én clubregels.
 • Accepteer beslissingen op het veld van de scheidsrechters, maar ook van de trainer langs de kant.
 • Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is. Wij verliezen/winnen op een waardige manier.
 • Probeer te winnen, maar doe dat op een eerlijke manier; het bewust blesseren van een tegenstander (of teamgenoot) wordt niet geaccepteerd.
 • Agressief gedrag/scheldpartijen op en naast het basketbalveld door leden, trainers en begeleiding is niet toegestaan.
 • Geef complimenten voor Fair Play van je medespelers, tegenstanders, trainers, toeschouwers en scheidsrechters.
 • Respecteer het werk van de mensen (te denken valt o.a. aan trainers/bestuursleden/commissieleden/scheidsrechters) die het basketballen bij Amical voor jou mogelijk maken; zonder vrijwilligers is er géén vereniging.
 • Geef fouten toe; iedereen maakt fouten.
 • Wij accepteren elkaar, ook al zijn en denken we niet altijd allemaal hetzelfde; pesten en uitsluiten van teamgenoten doen we gewoon niet!

Fair Play

Fair Play is het naleven van een aantal afspraken en regels om de sport voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is dus een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen.
Fair Play vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de (spel)regels volgt, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren om naar de geest ervan te handelen.
De sporter en zijn directe omgeving (ouders, trainers en begeleiders) bepalen samen de sfeer waarin sport wordt beoefend. Ook de toeschouwers zijn hierin van groot belang.
Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Fair Play is belangrijk als binnen een sportsituatie met elkaar de ‘strijd’ wordt aangegaan. Helaas kennen we ook allemaal de slechte voorbeelden van spelovertredingen, scheldpartijen, pesten en agressief gedrag.
Fair Play richt zich dus op: omgang met regels en omgang met anderen.

Omgang met regels:
– Geschreven regels
Fair Play heeft te maken met het naleven van de geschreven regels. Als we wedstrijden spelen, doen we dat volgens de spelregels van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB). Deze regels maken een (eerlijke) wedstrijd mogelijk. De sporters moeten zich willen houden aan de regels (je houding) en zich kunnen houden aan de regels (door regelkennis en vaardigheid).

– Ongeschreven regels
Binnen de sport zijn er ook altijd bepaalde ongeschreven regels; de gedragsnormen. Deze ongeschreven regels verschillen per tak van sport. In de basketbalsport is het bijv. onsportief om na afloop van de wedstrijd de tegenstander geen hand te schudden.

Omgang met anderen:
Het is bepalend hoe sporters, trainers, coaches en scheidsrechters met elkaar om gaan tijdens de wedstrijd. Is er sprake van onderling respect? Is er een strijd tussen de sporters, waarbij alles geoorloofd is als de scheidsrechter het maar niet ziet? Wordt er gemopperd als iemand fouten maakt? Worden beslissingen van de scheidsrechters door sporters en trainers geaccepteerd? En geven de trainers en coaches het goede voorbeeld?

Samen letten we erop dat deze gedragsregels worden nageleefd. Het niet naleven van de gedragsregels kan leiden tot ontzegging van het lidmaatschap van Basketbalvereniging Amical.