Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat en Fair Play binnen Basketbalvereniging Amical

Gedragregels voor begeleiders in de sport
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom hebben wij gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. Deze regels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

De regels op een rij:         

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding              geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Fair Play
Vrijwel iedereen die aan sport doet, of heeft gedaan, kent wel de term fair play.
Globaal kunnen we het fair play-beginsel omschrijven als 'het hanteren van een aantal afspraken en regels om de sport voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden’.
Fair play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Beperking van blessures voorkomt persoonlijk leed en levert ook nogal wat financiële besparingen op. Te denken valt in dit kader aan medische kosten en die van arbeidsongeschiktheid. Fair play vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de (spel)regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen.
Buiten de sporter en zijn directe omgeving (ouders, trainers en begeleiders) bepalen ook tal van andere invloeden en instanties de sfeer waarin sport wordt beoefend, zoals de media, sponsors en de toeschouwers.
Fair play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Fair play komt aan de orde als binnen een sportsituatie met elkaar de 'strijd' wordt aangegaan. Helaas kennen we ook allemaal de slechte voorbeelden van spelovertredingen, scheldpartijen, pesten en agressief gedrag. De bevordering van Fair play richt zich op de aspecten: omgang met regels en omgang met anderen.

Omgang met regels:
Geschreven regels
Fair play heeft te maken met het naleven van de geschreven regels. Als sporters zich met elkaar gaan meten, is een minimale voorwaarde dat er regels zijn. Deze regels maken de wedstrijd en een eerlijke strijd mogelijk. De sporters moeten zich willen houden aan de regels (attitude) en zich kunnen houden aan de regels (regelkennis en vaardigheid).
Ongeschreven regels
Binnen de sport zijn er ook altijd bepaalde ongeschreven regels; de gedragsnormen. Deze ongeschreven regels verschillen per tak van sport. In de basketbalsport is het onsportief om na afloop van de wedstrijd de tegenstander geen hand te schudden. En bij het voetbal wordt verwacht dat de bal uitgetrapt wordt tijdens een blessure van de tegenstander en vervolgens teruggegooid naar de ploeg die het laatste in balbezit was.

Omgang met anderen:
Hoe gaan sporters, trainers, coaches en scheidsrechters met elkaar om tijdens de wedstrijd? Is er sprake van onderling respect. Is er een strijd tussen de sporters, waarbij alles geoorloofd is als de scheidsrechter het maar niet ziet? Wordt er gemopperd als iemand fouten maakt? Worden beslissingen van de scheidsrechters door sporters en trainers geaccepteerd? En geven de trainers en coaches het goede voorbeeld?
Voor alle groepen in een sportvereniging of sportbond bestaan verschillende gedragsregels.

Basketbalvereniging Amical heeft de onderstaande gedragregels opgesteld:
• Gedraag je altijd en overal sportief ook als je op bezoek bent bij de tegenstander.
• Spreek elkaar aan op het gedrag, zowel op negatief- als op positief gedrag. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld.
• Ik ben zuinig op jouw spullen. Ben jij dat ook op die van mij? Denk hierbij ook aan de sportaccommodatie die ons ter beschikking word gesteld.
• Afspraak is afspraak! Tijdig aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden.
• Houd je aan de spel- én clubregels.
• Accepteer beslissingen op het veld van de scheidsrechters, maar ook van de trainer langs de kant van het veld.
• Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is. Wij verliezen/winnen op een waardige manier.
• Probeer te winnen, maar doe dat op een eerlijke manier; het bewust blesseren van een tegenstander (en/of teamgenoot) wordt niet geaccepteerd binnen de vereniging.
• Agressief gedrag/scheldpartijen op en naast het basketbalveld door leden, trainers en begeleiding is niet toegestaan.
• Complimenteer Fair play van je medespelers, tegenstanders, trainers, toeschouwers en scheidsrechters.
• Respecteer het werk van de mensen (te denken val o.a. aan trainers/bestuursleden/commissieleden/scheidsrechters) die het basketballen bij Amical voor jou mogelijk maken; zonder vrijwilligers is er géén vereniging.
• Geef fouten toe; fouten maken is menselijk.
• Wij accepteren elkaar ook al zijn en denken we niet altijd allemaal hetzelfde; pesten en uitsluiting van teamgenoten is uit den boze!

Samen zien wij erop toe dat onze gedragsregels worden nageleefd. Het niet naleven van de gedragsregels kan leiden tot ontzegging van het lidmaatschap van Basketbalvereniging Amical.

 

 

23-1-2019 16:45:55 Jans Ties